Condities


Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene leverings-, verhuur- en betalingsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de K.v.K. te Venlo onder dossiernummer 12015682

Artikel 1. Algemeen
1. Tenzij bij afzonderlijke overeenkomst anders is bepaald, gelden tussen Dirkx Electronics V.O.F. –hierna te noemen Dirkx- en haar cliënten uitsluitend de navolgende bepalingen.
2. Al deze bepalingen zullen worden geacht aan de opdrachtgever bekend te zijn en tussen partijen te zijn overeengekomen, zodra opdrachtgever van Dirkx enig geschrift heeft ontvangen, waarop uitdrukkelijk naar deze voorwaarden verwezen wordt.
3. Voor het overige zijn afwijkingen van de bepalingen, zelfs indien vermeld op de schrifturen (al of niet verwijzend naar Algemene Voorwaarden) zijdens de opdrachtgever of zijn vertegenwoordigers, dan alleen van toepassing wanneer deze door Dirkx schriftelijk worden bevestigd.
Artikel 2. Offertes en orderbevestigingen
1. Alle offertes zijn vrijblijvend. Aan een offerte is Dirkx gebonden nadat zij een opdracht of bestelling schriftelijk heeft aanvaard, dan wel door begin van uitvoering blijk heeft gegeven van acceptatie van de opdracht. Tussen partijen geldt de door Dirkx gezonden schriftelijk aanvaarding als volledig bewijs.
2. Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen, op straffe van verval, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en wel binnen 8 dagen na datum van deze bevestiging.
Artikel 3. Dienstverlening
1. Diensten, welke Dirkx bijzonderlijk verleent zijn:
a) Verhuur van geluidinstallaties, scoreborden, feestverlichting e.d.;
b) Electrotechnische installatiewerkzaamheden
c) Electrotechnische reparatiewerkzaamheden
2. Dirkx is gerechtigd elke gedeeltelijke prestatie, waaronder begrepen de verrichting van een der diensten, genoemd in een samengestelde order, te factureren. In dat geval dient betaling plaats te vinden conform het bepaalde bij “betaling”in deze voorwaarden.
Artikel 4. De prijs
1 De door Dirkx opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen, berekend volgens bij het bedrijf geldende normale arbeidstijden.
2 Indien na datum van aanbieding een of meer dezer kostprijsfactoren –zoals bijvoorbeeld een stijging van de kostprijs der bestelde goederen of een verhoging der transporttarieven- een wijziging ondergaan, is Dirkx gerechtigd bij aanneming van de opdracht overeengekomen prijs te wijzigen.
3 De opgegeven prijzen zijn steeds exclusief B.T.W.
Artikel 5. Levertijd
1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd c.q. de goederen dienen te worden geleverd. De opgave van de levertijd geschiedt ten allen tijde bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Indien de wederparty niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting is Dirkx gerechtigd, na de wederpartij schriftelijk ingebreke te hebben gesteld- zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat zij tot enige schadeloosstelling is gehouden. De levertijd wordt verlengd met de tijd dat het werk op de voet van artikel 11 is opgeschort.
3 Overschrijding van de levertijd, veroorzaakt door overmacht, geeft geen der partijen recht op schade vergoeding, noch op het niet nakomen van enige uit deze of uit een andere met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting.
4 Onder overmacht wordt verstaan alle van de wil van de partijen onafhankelijke omstandigheden, ook indien die omstandigheden een van hen treffen, welke redelijkerwijs de nakoming van de overeenkomst onmog elijk maken, zoals: slechte weersomstandigheden, mec hanische en andere Dirkx buiten haar schud treffende stroringen in haar bedrij f, brand, werkstaking, uitsluiting, oproer, atoomkernreacties en oorlog.
5 Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft Dirkx het recht, indien binnen 3 maanden nog niet of nog niet alles is afgeroepen, de wederpartij schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie de wederpartij verplicht is binnen 8 dagen te voldoen. De door de wederpartij na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van 3 maanden niet overschrijden.
Artikel 6. Risico en aansprakelijkheid
1 Dirkx is niet aansprakelijk voor schade, welke de opdrachtgever door of ten gevolge van het optreden van Dirkx zou mogen ondervinden, tenzij haar grove nalatigheid kan worden verweten.
2 De opdrachtgever vrijwaart Dirkx voor alle aanspraken op schadevergoeding door derde, welke deze laatsten tegen Dirkx zouden kunnen instellen op grond van enig handelen of nalaten van de zijde van Dirkx of de door Dirkx aangewezen personen in verband met de uitvoering van enigerlei opdracht of het voldoen aan enigerlei leveringsplicht ten behoeve van de opdrachtgever.
3 Zodra alle materialen, onderdelen of gereedschappen –benodigd voor de uitvoering der opdracht- ter plaatse van het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen overkomen aan deze materialen, onderdelen en gereedschappen, zoals ontvreemding, brand-, storm-, of waterschade, molest of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat een en ander het gevolg is van nalatigheid aan de zijde van Dirkx.
4 Dirkx aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke het gevolg is van natuurlijke slijtage en evenmin voor onoordeelkundige behandeling en/of overmatige belasting door opdrachtgever dan wel door opdrachtgever aangewezen personen.
Artikel 7. Aanvaarding en Reclame
1 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling zijdens Dirkx dat de goederen te zijner beschikking staan.
2 Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd; Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
3 In alle gevallen, waarin niet franco wordt geleverd, heeft de wederpartij het recht de goederen op eigen kosten voor verlading te laten keuren.
4 Eventuele reclames worden door Dirkx slechts in behandeling genomen indien zij haar –rechtstreeks- binnen 10 dagen na levering van de betreffende goederen schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
5 Reclames en facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen.
6 Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de fatuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen.
7 Indien de reclame gegrond wordt bevonden, dan is Dirkx uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
8 Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van Dirkx.
9 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door Dirkx te bepalen voorwaarden.
Artikel 8. Meer-/en minderwerk Extra kosten< br >De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijzigingen op te dragen. Slechts meerwerk, dat als zodanig is opgedragen, zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking ko men. Meerwerk zal de opdrachtgever schriftelijk worden opgedragen; het gemis va n een schriftelijk opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op uitvoering respectievelijk van de opdrachtnemer op verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
1 Dirkx behoud zich de eigendom van alle door haar verhuurde dan wel verkochte en geleverde zaken voor, totdat deze ten volle, waaronder begrepen alle bijkomende kosten en renten door de afnemer zijn betaald. 2 Dirkx is gerechtigd goederen van de koper onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Dirkx besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde koper, onverschillig op deze opdrachten betrekkingen hebben op voormelde of op andere goederen van de koper, tenzij de koper voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
Artikel 10. Betaling
1 Alle overeenkomstenstrekkende tot levering van goederen of verrichting van diensten, geschieden onder conditie van betaling binnen 14 dagen na facturdatum, tenzij schriftelijke anders is overeengekomen.
2 Indien niet anders is overeengekomen, moet betaling plaats hebben op de bankrekening van Dirkx.
3 De koper zal zich jegens Dirkx nimmer op compensatie kunnen beroepen. Evenmin kan de koper betaling weigeren of opschorten met beroep op te late of ondeugdelijke prestatie.
4 Indien de koper niet binnen de overeengekomen tijd betaald, is hij door dat enkele feit in verzuim zonder dat enige nadere ingebrekestelling zijdens Dirkx nodig is, en is hij een rente van 1% per maand of de wettelijke rente, indien deze hoger is, verschuldigd wegens te late betaling vanaf de vervaldag.
5 Onkosten met betrekking tot de gerechtelijke incassering of andere kosten wegens niet-tijdige betaling komen ten laste van de koper, waarbij ten deze de buitenrechterlijke incassokosten worden gesteld op 20% van de hoofdsom met een minimum van € 50. Bovengenoemde kosten zijn geheel en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbaar.
6 Indien de koper met de betaling van een onbetwiste vordering jegens Dirkx ingebreke is, heeft deze het recht de verder uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl indien anders was overeengekomen, over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
7 Mocht Dirkx voor of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent verminderde kredietwaardigheid van koper, heeft Dirkx het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de koper zekerheid is gesteld voor juiste betaling van de koopprijs, ongeacht of deze a contant zou geschieden dan wel daarvoor enigen termijn na de levering is gesteld. In dit laatste geval kan Dirkx op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de koopprijs van de reeds geleverde materialen en stopzetting van eventuele verder levering eveneens zekerheidsstelling verlangen in de tijd gelegen tussen levering en betaling.
Artikel 11. Ontbinding en Opschorting
1 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolgde van overmacht is zowel Dirkx alsook de opdrachtgever gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor te hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt. 2 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort tengevolge van overmacht, is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaatsheeft, verplicht binnen de in het eerste lid genoemde termijn te kie z en voor uitvoering, danwel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
3 Zowel in geval van de ontbinding als in dat van opschorting tengevolge van overmacht, is Dirkx gerechtigd terstond betaling te verlangen voor de reeds geleverde goederen- al of niet verwerkt- en de reeds verrichte werkzaamheden, alsmede voor schaden, kosten en interest, een redelijk deel der door haar gederfde winst daaronder begrepen.
4 In geval v an ontbinding of opschorting der overeenkomst door Dirkx ten gevolge van overmacht, zal deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.
5 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen welke voor hem uit enige met Dirkx gesloten overeenkomst voortvloeien, aslmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, of bij stillegging of liquidatie diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege ingebreke te zijn en is Dirkx gerechtigd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling , elk deze overeenkomsten geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verdere toekomende rechten.
Artikel 12. Montage
1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden montagewerkzaamheden uitgevoerd tijdens de normale daguren en zijn mitsdien de door Dirkx opgegeven prijzen hierop gebaseerd.
2 De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de in verband met de uit te voeren werkzaamheden noodzakelijke hulplieden tijdig en kosteloos op de plaats van het werk aanwezig zijn, benevens te tijdige en kosteloze ter beschikkingstelling door opdrachtgever van noodzakelijke hulpwerktuigen en hulpmaterialen, zoals brandstoffen, gas, water, electriciteit, perslucht enz.
Artikel 13. Annulering en Schadeloosstelling
1 Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Dirkx alle met het oog op de uitvoering van deze order gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, opslag e.d.) te vergoeden alles onverminderd het recht van Dirkx op vergoeding wegens winstderving zomede van overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.
2 In geval van annulering is Dirkx in elk geval gerechtigd schadeloosstelling te verlangen van tenminste 25% van de totale factuurwaarde, tenzij de geleden schade en/of nog te lijden schade van welke aard dan ook dit percentage te boven gaat. In dat geval zal schadeloosstelling gelijk zijn aan de totale door Dirkx geleden schade.
Artikel 14. Huur/Verhuur Apparatuur
1 Tenzij anders overeengekomen is het de huurder ten strengste verboden de verhuurde apparatuur ter beschikking te stellen aan derden, danwel deze te verkopen of onder te verhuren.
2 Dirkx is gerechtigd om in geval van niet tijdige terugbezorging van de apparatuur aan huurder in rekening te brengen een bedrag, tenminste gelijk aan de overeengekomen huurprijs per dag vermeerderd met een toeslag van 25%, zulks voor elke dag of gedeelte van een dag dat de apparatuur te laat wordt afgegeven, een en ander onverminderd verdere rechten van Dirkx op vergoeding van de volledige door haar geleden schade.
3 Huurder is voorts gehouden de gehuurde apparatuur deugdelijk te verzekeren, voor alle schade welke Dirkx lijdt ten gevolge van verlies en/of beschadiging van apparatuur gedurende de periode dat de huurder de apparatuur onder zich behoorde te hebben. Voorts is de huurder op eerste verzoek van Dirkx gehouden tot betaling van de een door Dirkx vast te stellen borgsom. 4 In geval van schade aan de verhuurde apparatuur is Dirkx gerechtigd de kosten van herstel alsook eventuele kosten terzake te late terugbezorging, in mindering te brengen op de te betalen borgsom.
5 Huurder is gehouden om eventuele onvolkomenheden aan de apparatuur terstond schriftelijk te melden bij Dirkx. Het doen uitvoeren van reparaties aan het gehuurde door huurder is ten strengste verboden, evenals h et verbreken van zegels in de apparatuur, dan wel het op enigerlei wijze daarin verandering aanbrengen.
6 Dirkx is nimmer aansprakelijk voor enige schade of verlies ten gevolge van brand, schokken of verwondingen of welke andere oorzaak dan welke het gevolg zijn van het niet behoorlijk functioneren of het in het ongerede geraken van de apparatuur of enig onderdeel daarvan of een bedrading naar of van het apparaat.
7 Annulering is slecht mogelijk na schriftelijke akkoordverklaring zijdens Dirkx. Indien huurder m inder dan een week voor aanvang der huurperiode, de huurovereenkomst annuleert, d an is hij 50% der overeengekomen huurpenningen verschuldigd, terstond en ineens aan verhuurder te voldoen.
8 Voor het overige zijn de voorgaande bepalingen mutandis mutandis van toepassing op de verhuur van apparatuur door Dirkx.
Artikel 15. Geschillen
 Ten aanzien van deze overeenkomst en van overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, verklaren partijen, van wie er tenminste een woonplaats heeft in Nederland, zich te onderwerpen aan het Nederlandse Recht, ongeacht de plaats van levering van enig goed. Partijen verklaren zich bovendien akkoord dat alle geschillen uitsluitend zullen worden berecht door de daartoe bevoegde Nederlandse Rechter.